Oferta

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych:

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).
Polegający na kontroli co najmniej dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
W ramach przeglądu zapewniamy
Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1a, 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).
polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:
W ramach przeglądu zapewniamy przygotowanie protokołów z przeprowadzonej kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną , wpis do KOB
Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami).
Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
W ramach przeglądu zapewniamy przygotowanie protokołów z przeprowadzonej kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną , wpis do KOB.
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
W ramach przeglądu zapewniamy przygotowanie protokołów z przeprowadzonych oględzin i pomiarów instalacji, wpis do KOB
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem
W ramach przeglądu zapewniamy przygotowanie protokołów z przeprowadzonych oględzin , pomiarów ciągu oraz badania szczelności instalacji, wpis do KOB
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz w roku.
Wykonujemy:
Wszystkie oferowanie przez nas kontrole , przeprowadzają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków także na zasadzie umowy stałej.
Gwarantuje to naszym Klientom:

terminowe wykonywanie kontroli

stałość ceny

działamy na terenie całego kraju